KD-310J2 三加热系统咖啡机 (水箱/接水)KD-310J2 Triple Thermoblock Espresso Machine (Water Tank/ Water Supply)

KD-310J2 三加热系统咖啡机 (水箱/接水)KD-310J2 Triple Thermoblock Espresso Machine (Water Tank/ Water Supply)

北京市,上海市,广州市,深圳市,天津市,成都市,杭州市,苏州市

文咖啡,文洪刚,四川文老师咖啡服务中心(成都)

KD-310J2 三加热系统咖啡机 (水箱/接水)KD-310J2 Triple Thermoblock Espresso Machine (Water Tank/ Water Supply)

发表评论